Azamat ki shahadat: Muslim Saleem

naat goi 3Azmat Islam ko aur kufr ko laanat di hai

ek banday nay kuchh is tarha shahadat di hai