Shahzad Mughal Shan Shahad ka ek sher

Shahzad Mughal Shan Shahad ka ek sher