Muslim Saleem – Sahib e meraj tak pahuncha

Sahib e meraj tak pahunchaSallal Lahu Alaihi Wasallam

Ba-faize e aulia wo anbiya kay taj taj pahuncha

Hai ye meraj dil ki sahib e meraj tak pahuncha